top of page

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Teknik Elemanlar Derneği  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından sağlanmakta olan burslardan faydalanmanız kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ilgili kanuni veri işleme şartına dayalı olarak işlenebilecektir:

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Sağlanan burstan faydalanmanız için gerekli süreçlerin yürütülmesi.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

  • Burs başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;

  • Aday bursiyer programı kapsamında etkinliklerin düzenlenmesi, mentorluk süreçlerinin idaresi

  • Burs programı ile ilgili olarak talep, geri bildirim ve yorumlarınızın alınması ve bu kapsamda Dernek faaliyetlerimizin geliştirilmesi

  • Dernek faaliyetlerinin kamuya tanıtılması

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; yasalar sebebiyle gerekli olan durumlarda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, katılım sağladığınız Derneğimizin etkinliklerinin düzenlenmesi konusunda bizlere hizmet veren taraflara, burs sürecine dair finansal süreçlerin gerçekleştirilmesi esnasında finansal kuruluşlara, burs başvurularının toplandığı kanallara dair teknik altyapı desteği sağlayan tedarikçilerimize Derneğimiz ile temasta olan ve burs verme potansiyeli olan şirketler ya da ve gerçek kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin şartlara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, burs başvurularınızın toplanması ve burs tesisi süreçleri esnasında elektronik ortamda web sitemiz üzerinden ya da fiziki ortamda doldurduğunuz formlar üzerinden veya çağrı merkezi ile e-posta kanallarından “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen kanuni veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.tekder.org.tr/ayd%C4%B1nlatma-metni adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page